powered by Agones.gr - livescore

Δευτέρα

Έγκριση του έργου «Εγκατάσταση εστίασης, αναψυχής - εξυπηρέτησης λουομένων» στη θέση «Ακτή Αγ. Ιωάννης», Δ.Κ. Νικήτης, Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής.

 Να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών στην παραλία, στην περιοχή όπου χωροθετείται το επενδυτικό σχέδιο του θέματος.
Για οποιοδήποτε έργο στον αιγιαλό, την παράλια ή τη θάλασσα, προβλεφθεί στο μέλλον, να ακολουθηθεί απαρέγκλιτα η προβλεπόμενη από τους Ν 3028/02 και Ν 2971/01 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»       Η Απόφαση
..... Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 2/16.01.2018
Συνεδρία του (θέμα 12ο)

Εγκρίνεται το έργο «Εγκατάσταση εστίασης, αναψυχής - εξυπηρέτησης λουομένων» στη θέση «Ακτή Αγ. Ιωάννης», φερόμενης ιδιοκτησίας «Ακτή Αγίου Ιωάννη – Αναπτυξιακή και Τουριστική Α.Ε.», Δ.Κ. Νικήτης, Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
1. Οι προσωρινές κατασκευές της εγκατάστασης να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική έκθεση. Η πέργκολα σκίασης μεταξύ των κτισμάτων και το δάπεδό της να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης.
2. Η έδραση των κτισμάτων και των δαπέδων του χώρου της πέργκολας να γίνει όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, χωρίς καμιά εκσκαφή ή διαμόρφωση του φυσικού εδάφους.
3. Το φρεάτιο άντλησης λυμάτων της αποχέτευσης να τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο της έκτασης επί του εδάφους, χωρίς εκσκαφή και να επιχωθεί, σύμφωνα με την μελέτη. Οι αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης και το δίκτυο ηλεκτροδότησης να γίνουν σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική έκθεση έως το όριο του δρόμου. Από το όριο του δρόμου και έπειτα οι δύο αγωγοί να διέρχονται παράλληλα και επιφανειακά, ακολουθώντας την κλίση του εδάφους πίσω από το τσιμεντένιο ρείθρο οριοθέτησης του δρόμου και να καλυφτούν με αμμοχάλικο.
4. Να μην γίνει καμία δεντροφύτευση στον χώρο. Να διατηρηθούν τα ήδη υπάρχοντα δέντρα. Η φύτευση να περιλαμβάνει μόνο ενδημικά φυτά χωρίς βαθύ ριζικό σύστημα (ποώδη και μικρούς θάμνους χωρίς πασσαλώδεις ρίζες).
5. Να μην γίνουν ασφαλτοστρώσεις, αλλά το σχέδιο να υλοποιηθεί επί του εδάφους με χαλικόστρωση ή φύτευση με τους προαναφερθέντες περί χλωρίδας όρους.
6.Οι θέσεις στάθμευσης να διαφοροποιηθούν από τους διαδρόμους κυκλοφορίας με κατάλληλη διαγράμμιση και χρήση αδρανών διαφορετικής απόχρωσης.
7. Τα τσιμεντένια ρείθρα, που προβλέπονται στη μελέτη, να αποτελούνται από προκατασκευασμένα στοιχεία και όχι από χυτό σκυρόδεμα8. Να μην γίνει καμία άλλη επέμβαση και διαμόρφωση στο χώρο πλην του επιφανειακού καθαρισμού, εφ' όσον η υφιστάμενη κλίση του εδάφους ± 7,5% επιτρέπει απρόσκοπτα την λειτουργία στάθμευσης
9. Να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών στην παραλία, στην περιοχή όπου χωροθετείται το επενδυτικό σχέδιο του θέματος.
10. Για οποιοδήποτε έργο στον αιγιαλό, την παράλια ή τη θάλασσα, προβλεφθεί στο μέλλον, να ακολουθηθεί απαρέγκλιτα η προβλεπόμενη από τους Ν 3028/02 και Ν 2971/01 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» διαδικασία και θα ειδοποιηθεί εγκαίρως (10 ημέρες νωρίτερα) η συναρμόδια για την περιοχή Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
11. Θα πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα στο σύνολο του αρχαιολογικού χώρου που εμπίπτει εντός των ορίων της φερομένης ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 6 του Ν.3028/2002.
12. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων στο πλαίσιο του έργου, θα υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του κύριου του έργου, σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4072/2012.
13. Το ύψος όλων των προτεινόμενων προσωρινών κατασκευών να μειωθεί κατά 60
εκατοστά.

H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
 Λυδία Κονιόρδου


9. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/55841/34250/3457/
     1395/30.04.14 Υ.Α. Έγκρισης κήρυξης – οριοθέτησης ενιαίου χερσαίου 
      και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Καστρί», Δ.Κ. Νικήτης, Δήμου 
      Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ34/64815/36509/
3123/814/13.05.15 Υ.Α. για τη μη έγκριση του έργου «Εγκατάσταση
εστίασης, αναψυχής και εξυπηρέτησης λουομένων» στη θέση «Ακτή Αγ.
Ιωάννης», φερόμενης ιδιοκτησίας «Ακτή Αγίου Ιωάννη – Αναπτυξιακή και
Τουριστική Α.Ε.», Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
11. Την υπ’ αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ34/394605/235644/
            15116/4623/17.03.17 Υ.Α. Έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
            (Μ.Π.Ε.) του έργου τουριστικής αξιοποίησης ακινήτου «Άγιος Ιωάννης 
            Νικήτης» του Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, με φορέα υλοποίησης την 
           «Ακτή Αγίου Ιωάννη – Τουριστική & Αναπτυξιακή Α.Ε.»
12. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑΓΟΡ/369746/220773/5025/31.05.17
      έγγραφο της ΕΦΑ Χαλκιδικής & Αγ. Όρους
13. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, 
όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 2/16.01.2018 Συνεδρία του (θέμα 12ο)·


Σχετικά στο sithonianews

Τι προβλέπει η πολεοδομική μελέτη που υπογράφηκε με Κ.Υ.Α. στον Αϊ- Γιάννη Νικήτης Σιθωνίας Χαλκιδικής .